2014/07/30

รู้ไว้!เซ็นสำเนาบัตรประชาชนยังไงไม่เป็นหนี้

รู้ไว้!เซ็นสำเนาบัตรประชาชนยังไงไม่เป็นหนี้ ดังนั้น หลักของการขีดคร่อมเอกสารที่ถูกวิธี ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ควรเขียนไว้บริเวณที่ยากแก่การแก้ไข
2. ขีดเส้นทึบยาวทับสำเนาเอกสารเพียงเส้นเดียว
3. ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ให้ชัดเจนเหนือเส้นตามข้อ 2.
4. ระบุวันเดือนปี
5. รับรองสำเนาถูกต้อง
6. ลงลายมือชื่อทั้งตัวบรรจง และลายเซ็นชื่อ
7. ไม่ขีดเส้นเป็นแบบตาหมากรุก ขีดเส้นทึบยาวสองเส้นขนานกัน หรือขีดกากบาท
8. ไม่เขียนตัวหนังสือทับบริเวณสาระสำคัญของสำเนาเอกสาร
9. ต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะ เครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชน แล้วทำให้มิจฉาชีพ เซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้น แทนเราได้เลย