2014/05/21

สถานการณ์ปัจจุบัน


เมื่อบ้านเมืองอาจไม่อยู่ในความสงบ ทหารเลยออกมาประกาศ "กฏอัยการศึก"
ในสภาวะบ้านเมืองตึงเครียด...กฏอัยการศึก คือ อะไร เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

กฏอัยการศึก คือ กฎหมายซึ่งได้ตามขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีที่เกิดสงคราม เกิดจลาจล ซึ่งในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ในการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาล พลเรือน